Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Stoppa den svenska miljöextremismen


Spindel

Recommended Posts

http://www.dn.se/opinion/debatt/stoppa-den...mismen-1.804494

 

Stoppa den svenska miljöextremismen”

Publicerat Idag. 00:40

 

Expert på miljögifter: Våra myndigheter styrs av en ekofundamentalism och uppvisar påtaglig brist på djupare insikt om skillnanden mellan reella och marginella miljöhot.

Vägverket sprider falska uppgifter om att tusentals svenskar riskerar att dö av partiklar från dubbdäck i stadsluften. Konsumentverket brännmärker mängder av livsmedelsämnen trots att de efter grundlig expertgranskning godkänts inom hela EU. På det lokala planet är friheten stor att genomföra meningslösa stolligheter som att lägga ned kraftledningar i bergtunnel med hänvisning till strålningsrisk. Myndigheterna kan helt enkelt inte skilja mellan reella och marginella miljöhot. Denna miljöextremism beror framför allt på våra illa informerade folkvalda som bland annat ställer sig bakom det groteska och helt orealistiska konceptet ”en giftfri miljö”. Många svenska miljörestriktioner har liten eller ingen positiv inverkan på vare sig människans hälsa eller miljön. Det skriver Robert Nilsson, professor i toxikologi vid Stockholms universitet och mångårig expert för olika FN-organ.

 

Ekologiskt, miljövänligt, klimatvänligt och liknande har blivit den nya tidens slagord som med närmast religiös hänförelse tycks genomsyra det mesta.

 

Tänk ekologiskt, ta hänsyn till klimatet när du shoppar! Ve den som i det likriktade och politiskt korrekta Sverige har mage att ifrågasätta ett och annat i den gröna våg som sveper över landet. Jag har personligen fått erfara att sådan kritik kan innebära hot om avsked från tjänst i statligt verk.

 

Själv tillhör jag den generation forskare som under 60-talet först bidrog konstruktivt till att skapa medvetenhet om kemikalierisker och kunde sedermera som chef för den toxikologiska sektionen vid Naturvårdsverkets produktkontrollbyrå, och som expert för WHO, IPCS och OECD Environment Committee sjösätta en progressiv policy inom detta område, bland annat genom att införa de första generella restriktionerna mot kadmium i världen.

 

Efter Valfrid Paulssons kloka ledarskap för Naturvårdsverket har, enligt min mening, myndigheternas, inklusive miljödomstolarnas, agerande uppvisat en påtaglig brist på djupare insikt om vad som är reella hot och vad som är av marginell betydelse sett i ett helhetsperspektiv.

 

Ofta har detta skett med stöd av den så kallade försiktighetsprincipen. Detta begrepp går tillbaka till Riodeklarationen som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling 1992, där följande grundregel utgör kärnan: ”Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring.”

 

År 2000 antog EU-kommissionen en mer detaljerad rekommendation för tillämpningen av försiktighetsprincipen, som presenterades av Margot Wallström, dåvarande kommissionsledamot med ansvar för miljön. Enligt EU är tillämpning av denna princip aktuell endast i sådana fall ”...när det finns väl grundade farhågor”. Vidare understryker kommissionen att ”..försiktighetsprincipen får under inga omständigheter åberopas för att rättfärdiga godtyckliga beslut”. Mot bakgrund av den orealistiska svenska ”nollvisionen” framhålles att ”risker kan sällan reduceras till noll”. Om en insats bedöms nödvändig, bör åtgärderna dessutom ”vara proportionella” i förhållande till skyddsnivån.

 

Till skillnad från bly i fiskesänken uppfyller växthuseffekten givetvis kriterierna när försiktighetsprincipen bör beaktas. Men i sin iver att visa handlingskraft har man överlag bortsett från EU:s krav att åtgärder mot ett dylikt hot skall ”vara föremål för granskning, mot bakgrund av ny vetenskaplig information”. Det är sedan länge känt att det inte finns något enkelt samband mellan de pågående klimatförändringarna och utsläpp av koldioxid. Det bör således erinras om att perioder av nedisning även förekom under tidigare geologiska epoker när koldioxidhalten var avsevärt mycket högre än i dag. Vidare är metan - där våtmarker och boskap står för över hälften av ett beräknat årligt utsläpp på 600 miljoner ton - en cirka 20 gånger effektivare växthusgas än koldioxid. Enligt erkända klimatforskare står sotpartiklarna globalt för närmare hälften av uppvärmningspotentialen från koldioxid, och till skillnad från åtgärder mot det senare skulle minskning av partikelnivån ge omedelbar effekt.

 

Det framstår som groteskt att ett Sverige, som i jämförelse med länder som USA, Kina och Indien endast står för en bråkdel av alla koldioxidutsläpp, i ett anfall av populistisk hybris vill peka finger och ”visa vägen”. Att kärnkraftens betydelse getts en framträdande roll är givetvis ett plus ur flera perspektiv, men däremot inte satsningen på etanol, vars ökande produktion är en bidragande orsak till prisökningen på viktiga baslivsmedel som kan leda till ökad svält i fattiga länder. Sistnämnda förhållande är exempel på att försiktighetsprincipen är ett tveeggat svärd, där samma ”försiktighet” som gäller växthuseffekten givetvis även måste tillämpas avseende konsekvenserna av de åtgärder som regeringen Reinfeldt ämnar vidta för att förhindra densamma.

 

Svenska myndigheter, inklusive miljödomstolarna, är tyvärr okunniga om, eller i värsta fall ovilliga att uppfylla, EU:s riktlinjer i en fråga av central betydelse inom svensk miljörätt. I en skrivelse daterad 2005-04-22 från Stockholms universitet till Kemikalieinspektionen (Kemi) hemställdes således med anledning därav ”...att få klarhet om Kemi i alla delar ansluter sig till den uppfattning som avspeglar sig i EU-kommissionens dokument (om försiktighetsprincipen)”. I sitt häpnadsväckande svar meddelar Kemi att ”Inspektionen inte haft anledning att penetrera kommissionens dokument med den utgångspunkt institutionen anger i sin skrivelse”.

 

Vad avser EU:s krav på att det skall föreligga ”väl grundade farhågor” sprider Vägverket missvisande uppgifter om att tusentals svenskar riskerar att dö till följd av partiklarna i stadsluften, där givetvis dubbdäcken utpekas som en bov. I ett brev till undertecknad den 1 mars 2007 medgav dock verket att ”ingen kan i dag svara på hur stort bidrag till olika hälsoutfall som slitagepartiklarna står för...”. Trots detta fortsätter skräckpropagandan.

 

På det lokala planet har man haft stor frihet att genomföra dyrbara och meningslösa stolligheter, exemplifierade av Solna stads beslut att lägga ned kraftledningarna vid Bergshamra i bergtunnlar med hänvisning till befarad men betydelselös strålningsrisk. Utan att besitta nödvändig kompetens kör Konsumentverket över Livsmedelsverket, och propagerar mot GMO-produkter (Monsanto). Med hänvisning till tvivelaktig epidemiologi brännmärks glutamat och vissa azofärgämnen i livsmedel, tillsatser, vilka efter grundlig expertgranskning godkänts inom hela EU. Propagandan i verkets tidskrift ”Råd och Rön” mot blyhaltiga kristallglas (Orrefors med flera) på grund av befarad miljöpåverkan utgör ett skräckexempel på dagens myndighetsdirigerade ekofundamentalism. Inneslutning i en glasmassa är en utmärkt metod för säker slutförvaring av många oorganiska toxiska ämnen.

 

Blyintaget hos den svenska befolkningen har drastiskt minskat under de senaste decennierna, framför allt genom den eliminering av bly i motorbensin som undertecknad initierade under 70-talet. Blodblyhalterna hos barn är numer jämförbara med dem som påträffas hos barn i Himalayas bergstrakter.

 

Genom totalförbud mot kvicksilver vill man eliminera utsläppen från avfallshantering. I FN:s miljöprograms omfattande utvärdering ”Global Mercury Assessment” anges för hela Europa (1995) att denna källa svarar för cirka 12 ton om året, vilket endast utgör 5 procent av de totala utsläppen på 250 ton om året. I Sverige torde dylika utsläpp stå för en betydligt lägre andel. Detta skall jämföras med 186 ton om året från förbränning av fossila bränslen och 26 ton från cementtillverkning. Globalt uppskattas vulkanutbrott bidra med ett atmosfäriskt tillskott på cirka 112 ton om året.

 

Vårt medlemskap i EU har lyckligtvis i någon mån inskränkt möjligheterna att införa dåligt underbyggda restriktioner (till exempel mot ogräsmedlet glyfosat). De aviserade meningslösa förbuden mot bly i kulammunition (inklusive tävlingsskytte), blykölar till segelbåtar, fiskesänken, legeringar för gjutning av tennsoldater, kristallglas etcetera har man likaledes fått lägga på hyllan, och försöken att totalförbjuda återvinningsbara kadmiumackumulatorer har på goda grunder rönt samma öde.

 

Svensk miljöextremism beror framför allt på våra illa informerade folkvalda som bland annat ställt sig bakom det groteska konceptet ”en giftfri miljö”. Någon ”giftfri miljö” kommer aldrig att finnas, inte ens för de typer av ämnen som prioriterats.

 

I kemofobins kölvatten har man dessutom svårt att acceptera att även naturprodukter kan vara lika, eller till och med mer riskabla än industrikemikalier. Botulinustoxinet, från en bakterie, är det mest högpotenta gift som vetenskapen känner till, och aflatoxin, som kommer från en mögelsvamp, ett av de mest cancerframkallande av alla ämnen. Vissa naturligt förekommande substanser i till exempel sojabönor och lakrits har för befolkningen en avsevärt större ”hormonstörande” potential än några industriella kemikalier - bortsett från p-piller, förstås.

 

En rad svenska miljörestriktioner kan redan på förhand bedömas få liten eller ingen positiv inverkan på vare sig människans hälsa eller miljö. Däremot har de resulterat i sämre produkter, begränsningar i produktutbud, och påverkat industriverksamheten negativt till förfång för landets ekonomi.

 

Robert Nilsson

 

För att lägga lite ved på elden, jag skapade en liknande tråd för ett tag sedan med en artikel skriven av en annan person.

Dock vet jag precis hur det kommer att se ut i denna tråd om några timmar. Några medlemmar (skulle nog kunna räkna upp dem nu) i detta forum (några av dem gymnasieelever (samtliga inkapabla att skilja mellan de och dem ;) )) kommer att med näbbar och klor försvara sin religion och eventuellt se om de kan hitta något negativt om artikel författaren för att på det sättet försöka "motbevisa" tankarna i artikeln.

 

OK

 

Fight!

Link to comment
Share on other sites

http://www.dn.se/opinion/debatt/stoppa-den...mismen-1.804494

 

För att lägga lite ved på elden, jag skapade en liknande tråd för ett tag sedan med en artikel skriven av en annan person.

Dock vet jag precis hur det kommer att se ut i denna tråd om några timmar. Några medlemmar (skulle nog kunna räkna upp dem nu) i detta forum (några av dem gymnasieelever (samtliga inkapabla att skilja mellan de och dem ;) )) kommer att med näbbar och klor försvara sin religion och eventuellt se om de kan hitta något negativt om artikel författaren för att på det sättet försöka "motbevisa" tankarna i artikeln.

 

OK

 

Fight!

Sa du "ved på elden"? Ok! En rättshaverist citerar en annan. :lol:

Link to comment
Share on other sites

Fight!

Helt ointressant diskussion, ungefär som att börja argumentera mot schamporeklam... Varför skulle man börja argumentera seriöst mot en betald annons på DN-debatt från näringslivet? Det är ju ändå bara de värsta dumskallarna, de helt hopplösa idioterna som sväljer den där smörjan. Det är kanske lika bara att låta dem fortsätta äta miljögifter så att vi blir av med dem och förhoppningsvis höjer genomsnittsvärdet för intellektuell begåvning i folkmassan... Jag har ändå givit upp hoppet om att de någonsin ska förstå någonting. Tyvärr är de tillräckligt många för att köra oss alla ned till botten, så något hopp finns troligen inte.

Kör på, happy shopping!

Link to comment
Share on other sites

du får naturligtvis tro vad du vill, men om vi sabbar vår miljö så har vi svårt att överleva.

 

innan månbasen är byggd eller mars har blivit terraformad så har vi lixom inga alternativ att flytta till.

 

 

 

bättre safe than sorry.

Link to comment
Share on other sites

Ena dagen är det bra, andra dagen är det ett gift. Hur ska dom ha det, de där forskarna. Glutamat har vi naturligt i kroppen, det finns i maten vi äter helt naturligt. Här har Nilsson gjort ett litet slarvfel. Det han tänker på är natriumglutamat. Det är ett derivat av glutaminsyra, en vidareutveckling av glutamat. Det finns vissa problem med natriumglutamat, som även kallas umami i Japan. Forskning pågår på detta område och det kommer nog nya rön hela tiden om detta. Det finns hos ADHD-påverkade personer i högre grad än andra. Huruvida detta beror på kosten eller inte vet jag inte. Vad gäller andra risker vet jag inte heller men jag tycker mej själv kunna känna att mat med natriumglutamat i inte är lika god som andra produkter utan. Det är alltså mer en smakfråga än en hälsofråga.

 

Vad gäller azofärgerna verkar det som om forskning fortfarande pågår men naturlig färgning är väl bättre, eller hur? Är industrilagad mat verkligen så färglös att det behövs sånt här för att piffa upp den?

 

Gräva ner elledningar med hänvisning till strålning, vilket skämt! Människans påstådda påverkan på klimatet är också ett skämt. Att vi påverkar miljön är en sak, det borde vi verkligen ta upp till debatt men klimatet kan vi lämna därhän, åtminstone om vi är sansade människor.

 

Vägpartiklar från dubbdäck, va fan? Har aldrig hört talas om nåt så sjukt. Var har de fått den villfarelsen ifrån? ALLA däck sliter upp partiklar ur vägen. Grus blandas med sot, olja, vatten, diverse tungmetaller, gräs, snö (på vintern) och andra saker. Sånt, minus oljan, har hjul spridit omkring sej i tusentals år! Hur många drabbas av problem pga detta? Inte många. Det får vara slut på minoritetsväldet nu. Politisk korrekthet är en styggelse. Låt dom som lider lida. Det finns bot och lindring, bara man vet var man ska leta.

 

Som ni ser håller jag med Nilsson i stora drag, små avvikelser här och där, så de där näbbarna och klorna spindeln talade om får ni även kämpa med mot mej.

Link to comment
Share on other sites

Miljörörelsen är en religion och jag är inte ensam om att anse detta:

 

http://www.numberwatch.co.uk/religion.htm

 

Självklart är du inte ensam. Du är i sällskap av en enorm, välfinansierad och löst sammanfogad lobby från diverse industrier och företag samt en rad oorganiserade tokstollar, alltifrån kvällstidningsläsare utan bildning i civilisationens utkant, till autooppositionella akademiker. Industrin har sina rationella motiv och tokstollarna har sina, kanske mindre rationella motiv.

Om du tror att du "tänker annorlunda" så kan du glömma det. Den linje du förespråkar är ju den linje som drivs i praktiken och det förhärskande sättet att förhålla sig till miljöproblematiken - att det sedan förekommer en massa vackert prat på valaffischer och i årsrapporter är något annat.

 

Om du åtminstone vore avlönad av dem vilkas ärenden du springer så vore det hela mindre pinsamt.

Link to comment
Share on other sites

Självklart är du inte ensam. Du är i sällskap av en enorm, välfinansierad och löst sammanfogad lobby från diverse industrier och företag samt en rad oorganiserade tokstollar, alltifrån kvällstidningsläsare utan bildning i civilisationens utkant, till autooppositionella akademiker. Industrin har sina rationella motiv och tokstollarna har sina, kanske mindre rationella motiv.

Om du tror att du "tänker annorlunda" så kan du glömma det. Den linje du förespråkar är ju den linje som drivs i praktiken och det förhärskande sättet att förhålla sig till miljöproblematiken - att det sedan förekommer en massa vackert prat på valaffischer och i årsrapporter är något annat.

 

Om du åtminstone vore avlönad av dem vilkas ärenden du springer så vore det hela mindre pinsamt.

:tarskratt:

Link to comment
Share on other sites

(några av dem gymnasieelever (samtliga inkapabla att skilja mellan de och dem ;) ))

OK

 

Fight!

 

Skaru ha spö :o Inte alltid lätt.

 

Sen kan vi ju alltid spränga jorden så vi slipper höra detta tjat om miljön.

Link to comment
Share on other sites

:tarskratt:

 

Ja, skratta du. Det är säkert många som skrattar samtidigt när de ser i ditt övre inlägg att du slår ett hårt slag mot miljörörelsen genom att tala om att glutamat och azofärger inte är skadliga. Detta är ju ungefär lika mycket miljöfrågor som om barn ska äta godis en eller två dagar i veckan - alltså personliga hälsofrågor, alternativt allergifrågor.

Vad blir ditt nästa hårda slag mot miljörörelsen? Ska du avslöja att man inte måste äta morötter och spenat som mamma har sagt? Dock råder jag dig att åtminstone sätta dig in i vad miljödebatten handlar om i stora drag innan du fortsätter. Den handlar alltså inte primärt om livsmedelstillsatser, allergier och godisvanor. :)

Link to comment
Share on other sites

Ja, skratta du. Det är säkert många som skrattar samtidigt när de ser i ditt övre inlägg att du slår ett hårt slag mot miljörörelsen genom att tala om att glutamat och azofärger inte är skadliga. Detta är ju ungefär lika mycket miljöfrågor som om barn ska äta godis en eller två dagar i veckan - alltså personliga hälsofrågor, alternativt allergifrågor.

Vad blir ditt nästa hårda slag mot miljörörelsen? Ska du avslöja att man inte måste äta morötter och spenat som mamma har sagt? Dock råder jag dig att åtminstone sätta dig in i vad miljödebatten handlar om i stora drag innan du fortsätter. Den handlar alltså inte primärt om livsmedelstillsatser, allergier och godisvanor. :)

 

Har jag sagt att glutamat och azofärger är ofarliga? Jag har påpekat att forskning på området pågår och än är inte sista ordet sagt. Hur var det nu om Fan och hans läsande av bibeln? För så läser du mina inlägg för närvarande.

 

Jag har inget emot miljörörelsen per sé, men de prioriterar fel områden. Utsläpp av bly, olja och annat i haven, markerna och luften är gott nog att diskutera och protestera emot. Nilsson här ovan protesterar, med rätta, mot att miljörörelserna blivit så extrema och bakåtsträvande. Läs den artikel jag länkade till (om engelska är ett språk du anser vara giltigt att komma med i sammanhanget) så förstår du vad jag menar med bakåtsträvande. Ditt försök att med invektiv gå på min person lyckas inte, min vän. :pusspadig:

Link to comment
Share on other sites

Har jag sagt att glutamat och azofärger är ofarliga? Jag har påpekat att forskning på området pågår och än är inte sista ordet sagt. Hur var det nu om Fan och hans läsande av bibeln? För så läser du mina inlägg för närvarande.

 

Min poäng var ju att livsmedelstillsatser inte ens är ämnen för miljörörelsen, därför blir det urlöjligt att plocka fram nåt tjabbel om glutamat och azofärger. De har inte med miljörörelsen att göra, om det inte skulle vara så att de tex anrikas i näringskedjorna eller på annat sätt misstänks vara farliga för vår livsmiljö. Miljörörelsen sysslar inte med privata frågor om vad som är nyttigt att äta eller hur man klär sig snyggt. Om miljörörelsen syssslar med livsmedelsfrågor är handlar det om farlig produktion eller den typ av "tillsatser" som du inte ens kan välja bort bara för att någon bananrepubik (USA) inte vill ha dyrare näshårsklippare (pcb tex). De stora frågorna, livsstilfrågorna, produktionsfrågorna, förändring av syn på jordens resurser som oändliga, det är frågor miljörörelsen jobbar med.

I alla frågor som miljörörelsen driver hamnar de i kollisionskurs med mäktiga intressen - alltfrån oljeproducenter, kemiindustrier, skogsbolag, energibolag, projekteringsbolag, gruvbolag, elektronikindustrin, Apple och tusen andra storbolag. Alla dessa bolag behöver sprida desinformation och misskreditera miljörörelsen, eftersom deras primära uppgift är att öka avkastningen av ägarnas investeringar och miljöfrågorna som är långsiktiga och dyra passar dåligt ihop med aktiebolagskapitalism. Miljörörelsen är också på kollisionskurs med en stor, lat och dåligt bildad allmänhet som helst inte vill fördystra sin konsumtionslivsstil med tråkiga realiteter. Därför kommer alltid miljörörelsen att vara i minoritet, kämpandes i motvind mot lathet, dumhet, illvilja och enskilda intressen. Och mot "nyttiga idioter" som tror att de kämpar en progressiv kamp mot "miljöextremismen".

Link to comment
Share on other sites

Sånt, minus oljan, har hjul spridit omkring sej i tusentals år!

 

 

shit är du dum på riktigt (med skånsk dialekt)

 

tror du på allvar att vi använt gummidäck i tusentals år? tror du oxå att vi haft asfalterade vägar i tusentals år?

tänk inte med arslet snälla människa.

 

självfallet slits det upp partiklar som är skadligt att andas in. varken asfalt eller rågummi är naturligt, särskilt inte i dina eller andra djurs lungor.

 

anledningen till att man inte basunerat ut detta tidigare är för att kalle-bakom personer som du själv inte brytt sig om att ta reda på hur det ligger till.

 

ta en trask på hornstull i stockholm...en av de mest förorenade gatorna i norden. där har du partiklar så det räcker o blir över.

Link to comment
Share on other sites

Hmm, du attackerar fel person. Det är Robert Nilsson du ska klaga inför, inte mej. Han satte samman miljörörelsen med motståndet mot tillsatser, inte jag. Jag följde förstås i hans spår och såg det som bekvämt att ge miljörörelsen en känga för deras felprioriteringar. För övrigt anser jag att tillsatser som framställts i laboratorier är onödiga och i längden kan de vara miljöfarliga. Sukralos t ex är en klorförening vars påverkan på oss är okänt men som KAN vara farligt för miljön. Märkligt vad tyst det är från miljörörelsen på den punkten eller är klimatet så "viktigt" att miljön hamnar på undantag nu för tiden?

Link to comment
Share on other sites

shit är du dum på riktigt (med skånsk dialekt)

 

tror du på allvar att vi använt gummidäck i tusentals år? tror du oxå att vi haft asfalterade vägar i tusentals år?

tänk inte med arslet snälla människa.

 

självfallet slits det upp partiklar som är skadligt att andas in. varken asfalt eller rågummi är naturligt, särskilt inte i dina eller andra djurs lungor.

 

anledningen till att man inte basunerat ut detta tidigare är för att kalle-bakom personer som du själv inte brytt sig om att ta reda på hur det ligger till.

 

ta en trask på hornstull i stockholm...en av de mest förorenade gatorna i norden. där har du partiklar så det räcker o blir över.

 

Tack för dom snälla orden. Jag tackar och bockar. Ska se vad mitt arsle anser om saken. Jag återkommer.

 

Hjul har alltid rivit upp partiklar där de snurrar. Så är det bara. Vilka partiklar som rivs upp idag är egentligen inte mer annorlunda än förr, det är bara sammansättningen som är annorlunda. Vad gäller asfalt och rågummi är dessa fullt naturliga råvaror, de ska förstås inte befinna sej i våra lungor. Förresten är majoriteten av de partiklar som finns i storstäderna komna från avgaser. Avgaser som kommer från en stor mängd bilar, bussar, tåg och andra fordon. Därtill kommer rökning, matlagning och andra saker som ger emissioner.

 

Här handlar det inte om att bara tänka tydligen, utan man ska tydligen tänka rätt, annars blir man brännmärkt som en hädare.

Link to comment
Share on other sites

Hmm, du attackerar fel person. Det är Robert Nilsson du ska klaga inför, inte mej. Han satte samman miljörörelsen med motståndet mot tillsatser, inte jag. Jag följde förstås i hans spår och såg det som bekvämt att ge miljörörelsen en känga för deras felprioriteringar. För övrigt anser jag att tillsatser som framställts i laboratorier är onödiga och i längden kan de vara miljöfarliga. Sukralos t ex är en klorförening vars påverkan på oss är okänt men som KAN vara farligt för miljön. Märkligt vad tyst det är från miljörörelsen på den punkten eller är klimatet så "viktigt" att miljön hamnar på undantag nu för tiden?

Jag har inte debatterat med Robert Nilsson - han har heller inte debatterat med mig. De åsikter du presenterar får du stå för själv.

Vad miljörörelsen sysslar med och vad du läser om i kvällstidningarna är två skilda saker. De flesta hade inte ens hört talas om växthuseffekten för fem år sedan - själv har jag varit medveten om riskerna med den i snart trettio år. Vad som styr agendan är alltså inte forskningens resultat, utan vad som syns på löpsedlar och i nyhetsprogram. Själv ser jag inte klimatfrågan som den viktigaste - det är det radioaktiva avfallet från bla kärnkraften, som ingen vet var det ska lagras. Sedan finns det ett antal allvarliga frågor som måste bemästras. De enskilda teknikfrågorna tror jag säkert går att lösa på sikt, tex energiproduktion, matproduktion och avfallshantering - men de viktigaste frågorna - livsstilsfrågorna - har jag gett upp. Folk är för dumma och särintressena allt för mäktiga. Jag har därför reducerat mitt engagemang i miljöfrågor till att själv undvika den allra värsta skiten. Du som inte tror att det är så farligt kan ju fortsätta att tex äta Österjöfisk - med höga halter av kvicksilver, pcb, dioxin, österogen, och flera hundra andra okända men troligen farliga substanser, bla klorerade kolväten utan svenska vardagsnamn. Happy shopping!

Link to comment
Share on other sites

det är bara trendligt med miljötänket... Det ligger i tiden.

 

Om ett par år är även denna flyga bortglömt. Då kommer endast spetsen i denna rörelse vara engagerade medans den gemene mannen inte tänka på det.

Link to comment
Share on other sites

Jag känner att det är dags för ett antal förtydliganden från min sida i den här diskussionen, som hittills förts av mina belackare på ett desperat sätt, med invektiv och rena rama elakheterna. Jag har i alla fall vett nog att föra fram mitt budskap på ett relativt sansat vis. Saker som jag inte vill bemöta för att det är för skrattretande använder jag förstås en smiley för att illustrera men det ska snarare tas som ironi än påhopp. Jag hoppar inte på person, utan personens ståndpunkt.

 

Förtydligandena ifråga är gällande ordet miljö. Ordet är franskt och betyder omgivning. Vi har hela tiden använt det om vår omgivning, på ungefär samma vis som man fortfarande inom snooker talar om att sänka den röda i miljön. Det är alltså inte det vi har precis utanför dörren utan det som sträcker sej precis bortom detta. Ordet miljö inbegriper allt vi ser och kan ta på och som vi kan påverka (sorry iMatte!).

 

Ordet miljö har kidnappats av naturalister och så långt är allt väl. Vi ska värna om vår omgivning och se till att allt där mår bra och att vi kan gå där. Vi kan tala om att miljön inte mår bra. Men här börjar det spåra ur för det diffusa begrepp vi har i ordet miljö när vi talar om miljöbrott och dito -skador är mer åt ordet natur i betydelse.

 

Än mer diffust är begreppet miljörörelse. Det används av såväl tillskyndare som motståndare om en nästan lika diffus grupp organisationer vars främsta mål är att miljön ska må bra. Att kämpa för miljön är lovvärt och där har väl ingen några invändningar. Problemet finns inom dessa organisationer som i mångt och mycket blivit politiserade och ser kampen som viktigare än själva målet. Man kan och ska klaga på händelser som den i Bhopal 1984 och i Alaska med tankerfartyget Exxon Valdez 1989 men att klaga för klagandets skull, som i fallet med den påstådda människoskapade globala uppvärmningen och försöka tysta kritiker, är inte bra.

 

Då kan man ju fråga sej ett antal frågor och jag börjar med denna, vem har rätt till ordet miljörörelse? Greenpeace, Fältbiologerna, Nature First? Svaret är ingen av dom. Vi har alla rätt att kalla oss miljörörelse om vi vill. Så diffust är begreppet.

 

Är jag miljökämpe? Det vet jag inte eftersom det är en subjektiv fråga och vissa kanske kallar mej för det, andra för en miljöbov. Subjektivitet är härligt, eller hur?

 

Är de organiserade miljöorganisationerna att betrakta som politiska? Ja, helt klart.

 

Är deras arbete värt priser? Ja. Det är viktigt att utsläpp och slit-och-släng uppmärksammas och stoppas.

 

Var Al Gore värd Nobels fredspris? NEJ! Hans bidrag till debatten om antropogen global uppvärmning är på sin höjd att betrakta som skrattretande och samtidigt skrämmande i sin okunskap. Dessutom har jag svårt att se vad ett arbete inom klimatologi har med världsfreden att göra.

 

Har tillsatser med miljöarbete att göra? Svår fråga att besvara. På ytan nej, men det finns beröringspunkter, t ex vet vi inte vad tillsatser har för påverkan på naturen.

 

Det var mina förtydliganden. Får jag bara påhopp och gliringar är det ett tecken på att jag har rätt.

Link to comment
Share on other sites

det är bara trendligt med miljötänket... Det ligger i tiden.

 

Om ett par år är även denna flyga bortglömt. Då kommer endast spetsen i denna rörelse vara engagerade medans den gemene mannen inte tänka på det.

Det vore inte heller bra för det finns många bra saker som organisationerna gör. Inget ont som inte har nåt gott med sej, som det står skrivet nånstans.

Link to comment
Share on other sites

Jag har inte debatterat med Robert Nilsson - han har heller inte debatterat med mig. De åsikter du presenterar får du stå för själv.

Vad miljörörelsen sysslar med och vad du läser om i kvällstidningarna är två skilda saker. De flesta hade inte ens hört talas om växthuseffekten för fem år sedan - själv har jag varit medveten om riskerna med den i snart trettio år. Vad som styr agendan är alltså inte forskningens resultat, utan vad som syns på löpsedlar och i nyhetsprogram. Själv ser jag inte klimatfrågan som den viktigaste - det är det radioaktiva avfallet från bla kärnkraften, som ingen vet var det ska lagras. Sedan finns det ett antal allvarliga frågor som måste bemästras. De enskilda teknikfrågorna tror jag säkert går att lösa på sikt, tex energiproduktion, matproduktion och avfallshantering - men de viktigaste frågorna - livsstilsfrågorna - har jag gett upp. Folk är för dumma och särintressena allt för mäktiga. Jag har därför reducerat mitt engagemang i miljöfrågor till att själv undvika den allra värsta skiten. Du som inte tror att det är så farligt kan ju fortsätta att tex äta Österjöfisk - med höga halter av kvicksilver, pcb, dioxin, österogen, och flera hundra andra okända men troligen farliga substanser, bla klorerade kolväten utan svenska vardagsnamn. Happy shopping!

 

Bara några småsaker där, jag gillar inte fisk och jag försöker undvika kvällstidningar, såväl pappers- som internetversionerna. De gånger jag refererar till dom är när det är nåt riktigt dumt eller sjukt som står där. Annars är det bara serierna som är av intresse. :borstatanderna:

Link to comment
Share on other sites

http://www.newscientist.com/article/mg1992...of-warming.html

 

Cleaner skies explain surprise rate of warming

 

* 09 July 2008

* Magazine issue 2663. Subscribe and get 4 free issues.

 

GOODBYE air pollution and smoky chimneys, hello brighter days. That's been the trend in Europe for the past three decades - but unfortunately cleaning up the skies has allowed more of the sun's rays to pierce the atmosphere, contributing to at least half the warming that has occurred.

 

Since 1980, average air temperatures in Europe have risen 1 °C: much more than expected from greenhouse-gas warming alone. Christian Ruckstuhl of the Institute for Atmospheric and Climate Science in Switzerland and colleagues took aerosol concentrations from six locations in northern Europe, measured between 1986 and 2005, and compared them with solar-radiation measurements over the same period. Aerosol concentrations dropped by up to 60 per cent over the 29-year period, while solar radiation rose by around 1 watt per square metre (Geophysical Research Letters, DOI: 10.1029/2008GL034228). "The decrease in aerosols probably accounts for at least half of the warming over Europe in the last 30 years," says Rolf Philipona, a co-author of the study at MeteoSwiss, Switzerland's national weather service.

 

The latest climate models are built on the assumption that aerosols have their biggest influence by seeding natural clouds, which reflect sunlight. However, the team found that radiation dropped only slightly on cloudy days, suggesting that the main impact of aerosols is to block sunlight directly.

 

:whistling:

 

*springer och gömmer sig*

Link to comment
Share on other sites

Det är ingen som kritiserar de stora fondbolagen som satsar pengar i kärnvapen och klusterbomber?

http://www.dn.se/ekonomi/fondbolag-placera...nvapen-1.809330

 

möjligen off topic..kärnvapen skitnar ju inte ner...så länge de inte används..eller?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...